April 25-27,2018
Wuxi, China
ICHSSR 2018 News
Mar. 12, 2018Dr.Olga Raina, The Department of Slavonic Philology ofSt. Petersburg State University,Russia

Research Area:Polish; paremiology, linguistics; phraseology and phraseography; paremiography; Polish literature; imagology; stereotypes, dictionary of proverbs; paremiological minimum; sociolinguistic experiment; invariant

Research Experience:
Olga Raina's research focuses on topics in Slavonic linguistics. She is interested primarily in the paremiology, phraseology and dialectology of the Polish language. She has published articles on the links between Polish Goral dialect and Central European languages.
 
Education:
1997-2002 - Saint-Petersburg State University, specialization: philologist, University Lecturer in Polish language and literature (Faculty of Philology of St. Petersburg State University)  
2008 - awarded degree CSc. in Slavonic Languages (thesis "Paremiology of the Goral dialect of the Polish language") ​​(supervisor - Prof. Dr. Kotova M.Yu.).
2009-2012 - German language courses at the Department of Advanced Studies in Education (Faculty of Philology of St. Petersburg State University)
 
Teaching interests: 
Polish language, Polish paremiology and problems of the morphology and syntax of the Polish language
 
Research interests: 
My current research interests include the various aspects of comparative and dialectal paremiology on the material of Polish, Russian, English and German; Slavonic-Germanic comparative studies, problems of national identity.
 
Published works: 
Selected articles:
On the Way to the Multilingual Dictionary of Proverbs: Sociolinguistic Experiment and Internet Resources // ASSEHR: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 72, 2017. – p. 176-179. ISBN 978-94-6252-348-7; ISSN 2352-5398 (co-authors: M. Kotova, O. Sergienko.)
Guralskiye poslovitzy i ih varianty v yazykah tzentralno-evropejskogo areala (Goral proverbs and their variants in the languages ​​of the Central European area) // Tendentsii i perspektivy razvitiya sovremennogo nauchnogo znaniya: materialy VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii.Moskva March 29, 2013 - Moscow, - 2013. - P. 192-204
Polskaya literatura v Germanii (Polish literature in Germany) // Slavyane v neslavyanskih stranah. Vypusk 2 — g. Sankt-Peterburg, — 2011.
Polyaki v Latvii (The Poles in Latvia) // Slavyane v neslavyanskih stranah. Vypusk 2 — Sankt-Peterburg, — 2010. - T. 1, - С. 85-88
Guralskaya paremiologiya kak chast Tzentralno-Evropeyskogo yazyikovogo areala (Goral paremiology as a part of the Central European linguistic area)// Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika, 2009. — № 1-2. — P. 135-139
Poslovitsy guralskogo dialekta polskogo yazyika (The proverbs of the Goral dialect of the Polish language) // Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, 2008. — № 4 (16). — P. 198-204
K voprosu o guralskih leksicheskih dialektizmah (To the question of the Goral lexical dialecticisms) // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika, 2007. — № Vypusk 2. Chast II. — P. 253-259
 
Reviews:
Russian-German-Polish Dictionary Active Proverb (with foreign-language Equivalents and historical-cultural Comments)// Slavia: Casopis pro slovanskou filologii, 2016. - No. 2. - P. 234-238 (co-author: M.Yu. Kotova)
 
Monograph:
Segments of identity in the works of foreign Slavonic writers / ed. Kotova M.Yu. SPb .: Publishing House of St. Petersburg State University, 2014. 142 p. (co-authors: Bodrova A. G., Brazgovskaya E. Ye., Knyazkova V.S., Kotova M. Yu.)
 
Teaching aids:
"Slavyano-germanskaya komparativistika" - profil magistratury kafedry slavyanskoy filologii: Metodicheskie rekomendatsii dlya studentov k uchebnomu planu. ("Slavonic-Germanic comparative studies" - the profile of the master's degree program of the Slavic Philology Department: Methodical recommendations for students to the curriculum.) — Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2014. (co-authors: Anikina T.E., Bershadskaya M.L., Bodrova A.G., Vasileva O.V., Guseva O.V., Drakulich-Prijma D., Zhakova N.K., Zenovskaya P.E., Ivanova E.Yu., Knyazkova V.S., Kotova M.Yu., Malkov M.P., Minin O.I., Muschinskaya V.V., Raina O.V., Sergienko O.S., Shanova Z.K.)
Tetradi paremiographa. Vypusk 1: Bolgarskie poslovichnyje paralleli russkih poslovitz paremiologicheskogo minimuma (Handbooks of a paremiographa. Issue 1. Bulgarian proverbial parallels of Russian proverbs of the paremiological minimum)/ Pod redaktsiyej M. Yu. Kotovoj. – SPb., 2013. – 240 p. (co-authors: M.Yu.Kotova, A.A.Kolpakova)
Polskaya dialektnaya paremiologiya (na materiale guralskogo dialekta).( Polish dialectal paremiology (based on the material of the Goral dialect)) — Sankt-Peterburg: Izdatelstvo SPbGU, 2011.
«Polskij yazyk, nemetskij yazyk» - otdelenie bakalavriata kafedry slavyanskoj filologii: Metodicheskie rekomendatsii dlya studentov k uchebnomu planu. ("Polish language, German language" - department of the bachelor’s degree program of the Slavonic Philology Department: Methodical recommendations for students to the curriculum) — Sankt-Peterburg: Filologicheskij fakultet SPbGU, 2011. (co-authors: Babanov A.V., Voloshina G.K., Ermola V.I., Guseva O.V.)

Countdown: 0 Days
Important Dates
Submission: April 20,2018
Notification: About 2 weeks after the submission
Registration: April 16,2018
Conference: April 25-27,2018
Contact us(Dr.Lin)
+86-18102545612
+86-020-28101036
2578989287
18102545612
457512066(AEIC学术交流群)
Support By
Copyright © 2018 4th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2018). All rights reserved